REGULAMIN

§1. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ladylab.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

3.      Usługa – świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz danego Klienta usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi narzędzi do wykonania projektu sukienki w ramach jednego z pakietów, na podstawie którego powstaje Towar.

4.      Projekt – przedmiot wykonania Usługi, spersonalizowany przez Klienta za pomocą dostępnych w Sklepie narzędzi, na podstawie którego Sklep wykona sukienkę.

5.      Towar – sukienka wykonana przez Sklep na podstawie Projektu.

6.      Materiały – tekstylia z jakich wykonany zostaje Towar. Klient wybiera indywidulanie w zamówieniu Materiał z którego Sprzedawca wykonuje Towar. Od wyboru Materiału uzależniona jest Cena Towaru.

7.      Program do Projektowania -  narzędzie za pomocą, którego realizowana zostaje Usługa, dostępne pod adresem www.ladylab.eu/projektowanie

8.      Cena – koszt zakupu Towaru zależny od wybranego Pakietu i Materiału. Cena nie zawiera kosztów transportu/przesyłki.

9.      Pakiet – jedna z dostępnych opcji Usługi dostępnych  pod adresem http://www.ladylab.eu/galeria

10.   Dane – informacje, które podaje Klient w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia, takie jak indywidualne wymiary, standardowy rozmiar, rodzaj materiału, adres do wysyłki, dane osobowe i kontaktowe do komunikacji.

11.   Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

12.   Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

13.   Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.ladylab.eu/regulamin, zwanego dalej "Sklepem".

2.    Sklep internetowy Lady Lab prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u LadyLab prowadzonego przez Tatijanę Semeniouk w ramach Programu AIP, zwana dalej "Sprzedawcą’’

 1. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.ladylab.eu, e-mail – hello@ladyla.eu, telefon: +48 790662596 adres korespondencyjny – ul. Okopowa 56-188, 01-042 Warszawa

4.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Towarach oraz Usługach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wizualizacje przykładowych towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji produktów, jakie można zamówić w Sklepie. Sklep nie oferuje gotowych towarów produkowanych seryjnie, a każdy towar realizowany jest na indywidualne zamówienie Klienta.

5.    Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

6.    Klienta zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

7.    Zabrania się Klientowi dostarczania treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Sklepu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych

8.    Korzystanie z usług serwisu wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail .

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1.  Aktywne łącze internetowe,
  2. Procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach,
  3. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024x768

 

§ 3 Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2.    Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

3.    Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia.. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

 § 4 Składanie zamówień

1.    Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu http://www.ladylab.eu/index.php?route=checkout/simplecheckout

2.    Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3.    W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, wypełnienie formularza zamówienia oraz dodanie wykonanego Projektu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie wykonanego Projektu do koszyka, wypełnienie  Formularzu Zamówień, w tym następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres email, numer telefonu, nr PESEL, danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4.    Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty") stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.    Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 

§ 5 Sposoby płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Klient i Sklep związani są Ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 3. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 4. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską, z terminem płatności 7 dni od dnia złożenia zamówienia;
 5. zwykły przelew, z terminem płatności 7 dni od dnia złożenia zamówenia;
 6. przelew internetowy za pomoca tranferuj.pl
 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: 35114010100000515853003860
 2. Wraz z Towarem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:   
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny


§ 6 Bony Podarunkowe

1.    W Sklepie możliwe jest zamówienie Bonów podarunkowych uprawniających do bezgotówkowego pokrycia kosztów realizacji Usług Sklepu do wartości wystawionego Bonu.

2.    Bony podarunkowe wydawane są na określony podczas nabycia takiego bonu termin ważności. Przez okres ważności Bonu obdarowany może zrealizować bon podarunkowy w Sklepie Internetowym.

3.    W zamian za bon można zamówić Towar w cenie Bonu bądź też Towar o wyższej wartości za dopłatą różnicy pomiędzy ceną Towaru a wartością realizowanego Bonu. Sklep nie zwraca różnic powstałych w wyniku wybrania przez obdarowanego Towaru tańszego niż wartość Bonu.

 

§ 7 Realizacja zamówień

1.    Po zawarciu umowy, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2.    Termin realizacji zamówienia wynosi do 30  dni od dnia zawarcia umowy. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszty dostępne są w zakładce http://www.ladylab.eu/dostawa i będą one raz jeszcze wskazane przed potwierdzeniem ostatecznego Zamówienia przez Klienta.

3.    Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a.     za pośrednictwem firmy przewozowej FedEx/UPS/DHL;

b.    za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4.    Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klient powinien w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją należy niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy, jednakże brak protokołu szkody nie uniemożliwia złożenia reklamacji.

§ 8 Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 5. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres hello@ladyla.eu lub listem poleconym na adres ul. Okopowa 56-188, 01-042 Warszawa. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL http://www.ladylab.eu/reklamacja  zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
  3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
  8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem, poza wyjątkami wskazanymi w ustępie 2, ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http://www.ladylab.eu/reklamacja oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Okopowa 56-188, 01-042 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od zakupu Bonu Podarunkowego, bezpośrednie koszty zwrotu  pokrywa Klient .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia bonu Podarunkowego Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Bonu  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Bonu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Bonu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10 Polityka Prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu Usługi i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych: LadyLAb, dane kontaktowe: hello@ladylab.eu
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a)    zawarcia umowy sprzedaży zamówionej Usługi, 

b)    doręczenia klientowi wykonanej Usługi za pomocą adresu e-mail, który wskazał w treści zgłoszenia bądź za pomocą innego komunikatora elektronicznego, pod warunkiem, iż Usługodawca wyrazi zgodę na jego używanie.

c)    wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d)    zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 1. przechowania danych osobowych klienta w bazie klientów.

 

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 4. Klient może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do dostarczenia Usługi.
 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 6. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 7. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 8. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy: utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży wraz z informacją o specyfikacji Zamówienia.
 2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl